เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : ใครพอจะมีเฉลยข้อสอบ UTQ   หลังเรียน หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต ม.ต้นบ้างครับ
kurin888 ออฟไลน์
Get
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso4
รายละเอียดผู้ใช้ 

ใครพอจะมีเฉลยข้อสอบ UTQ   หลังเรียน หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต ม.ต้นบ้างครับ

ใครพอจะมีเฉลยข้อสอบ UTQ   หลังเรียน หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต ม.ต้นบ้างครับ
รหัสวิชา  UTQ  2106
ผมสมัครสองครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่าน  ขอให้ได้ 14 ข้อ เต็ม 20  
จึงจะได้ 70%  เครียดมาก
ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ

คนมันปึกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ


หลังเรียน  หลักสูตรคณิต  ม.ต้น

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ใช้อะไรกำหนดคุณภาพของผู้เรียน ในรายวิชาพื้นฐาน และในรายวิชาเพิ่มเติมตามลำดับ

ก. จุดประสงค์การเรียนรู้ , ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ข. ผลการเรียนรู้ , จุดประสงค์การเรียนรู้

ค. ตัวชี้วัด , ผลการเรียนรู้

ง. ตัวชี้วัด , จุดประสงค์การเรียนรู้
2. จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. ผลงาน/ชิ้นงาน/ภาระงาน 1 อย่าง อาจใช้เป็นหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้ของหลายเป้าหมาย

ข. ครูสามารถนำหลักฐานที่เป็นผลการเรียนรู้มาใช้เป็นหลักในการออกแบบการจัดการเรียนรู้

ค. เป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้คือ มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู้

ง. หน่วยการเรียนรู้ช่วยให้ครูมองเห็นภาพรวมของรายวิชาอย่างชัดเจน
3. ตัวชี้วัด “ ค 4.2 ม.1/3 ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีความหมายตรงกับข้อใด

ก. สาระที่ 4 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อที่ 2

ข. สาระที่ 4 มาตรฐานข้อที่ 2 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 3

ค. สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 1 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อที่ 4

ง. สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 4 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 3
4. ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ข้อใดอยู่ในขั้นกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้

ก. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

ข. การวัดและประเมินผล

ค. กิจกรรมการเรียนรู้

ง. ชิ้นงาน/ภาระงาน
5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างรายวิชา

ก. ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ข. ชิ้นงาน/ภาระงาน

ค. เวลาเรียน

ง. ตัวชี้วัด
6. ครูกุลธิดาจะจัดการเรียนรู้เรื่อง สมการ
โดยจะเลือกเพลงมาใช้ในขั้นนำและขั้นสรุปของกิจกรรม
ท่านจะแนะนำแนวทางในการเลือกเพลงอย่างไร

ก. ใช้เพลงเดียวกันเกี่ยวกับสมการทั้งในขั้นนำและขั้นสรุป

ข. เลือกเพลงทั่วไปที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนในชั้นนั้น

ค. เพลงเกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวนในขั้นนำและใช้เพลงเกี่ยวกับสมการในขั้นสรุป

ง. ขั้นนำใช้เพลงที่นิยมในกลุ่มนักเรียนเพื่อกระตุ้นให้สนใจสาระการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น
7. “วิธีการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย ไม่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์”
จากข้อความข้างต้น ท่านมีแนวคิดตรงกับข้อใด

ก. ไม่เห็นด้วย ควรนำข้อดี/ข้อจำกัดของวิธีการจัดการเรียนรู้แต่ละแบบมาใช้ให้เป็นประโยชน์

ข. ไม่เห็นด้วย ควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายตามความนิยม

ค. เห็นด้วย เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้ที่ยาก

ง. เห็นด้วย เพราะ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นนามธรรม
8. ถ้าครูต้องการฝึกให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา วิเคราะห์ และ หาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง ควรใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใด

ก. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

ข. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD

ค. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์

ง. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ซิปปา( Cippa Model)
9. บทบาทคุณครูในการส่งเสริมให้นักเรียนสำรวจตรวจสอบปัญหา อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบ แล้วขยายเพิ่มหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ตรงกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบใด

ก. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es)

ข. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD

ค. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์

ง. รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ ซิปปา( Cippa Model)
10. ข้อใดไม่เข้าพวกเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ในการสอนคณิตศาสตร์

ก. การจัดการในชั้นเรียน

ข. หลักการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้

ค. การทำคณิตศาสตร์ให้มีชีวิตชีวา

ง. ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่จะสอน
11. การใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ข้อต่อไปนี้เหมาะสม ยกเว้นข้อใด

ก. ครูปัญญาใช้บทเรียนแบบกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำการทดลอง ศึกษาและสำรวจ เพื่อนำไปสู่ข้อค้นพบหรือข้อสรุป

ข. ครูอัญชลีใช้สื่อสิ่งแวดล้อมโดยให้นำความรู้เรื่องความคล้ายไปใช้แก้ปัญหา เกี่ยวกับระยะทางและความสูงของสิ่งต่าง ๆ ในโรงเรียน

ค. ครูสุกัญญาใช้สื่อวิธีการช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน

ง. ครูคณิตนำเอกสารแนะแนวทางไปใช้ทบทวนและใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียน
12. สื่อข้อใดช่วยทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานมีชีวิตชีวาได้ดีที่สุด

ก. เพลง

ข. เครื่องบันทึกเสียง

ค. เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ง. บทเรียนโปรแกรมหรือบทเรียนสำเร็จรูป
13. ข้อใดเป็นการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ดีที่สุด

ก. การทำแบบฝึกทักษะ

ข. การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

ค. การตอบปัญหาปลายเปิด

ง. การคำนวณความสูงของต้นไม้
14. ข้อใดเป็นการคิดขั้นสูงสุด

ก. ทักษะการสื่อความหมาย

ข. กระบวนการคิด

ค. ลักษณะการคิด

ง. ทักษะการคิด
15. การพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ในข้อใด

ก. ตัวชี้วัด

ข. สาระการเรียนรู้

ค. ความคิดรวบยอด

ง. ชิ้นงาน/ภาระงาน
16. ข้อใดสำคัญที่สุดเกี่ยวกับการประเมินผลก่อนเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ก. เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้เรียนรู้อะไรมาก่อนบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียนและสิ่งที่รู้มาก่อนนี้ถูกต้องหรือไม่

ข. เพื่อตรวจสอบความรู้ ทักษะพื้นฐานและความพร้อมด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนแต่ละคน

ค. เพื่อหาวิธีซ่อมเสริม หรือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้พื้นฐานและมีความพร้อม

ง. วิธีการประเมินใช้แบบทดสอบค้นหาจุดเด่นหรือจุดด้อยของนักเรียน
17. ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม
ครูมนัสกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลงานของนักเรียน เรื่องแผนผังและมาตราส่วน ดังนี้
1. มีแผนผังแสดงรายละเอียดครบถ้วน แต่มาตราส่วนไม่ถูกต้อง
2. มีแผนผังแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน แต่ใช้มาตราส่วนถูกต้อง
3. มีแผนผังแสดงรายละเอียดได้ครบถ้วน และใช้มาตราส่วนถูกต้อง
4. มีแผนผังแสดงรายละเอียดไม่ครบถ้วน และมาตราส่วนไม่ถูกต้อง
ข้อใดเรียงลำดับคุณภาพของผลงานจากระดับสูงสุดลงมาถึงระดับต่ำสุดได้เหมาะสม

ก. 3, 2, 1, 4

ข. 3, 2, 4, 1

ค. 3, 1, 2, 4

ง. 3, 1, 4, 2
18. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้คะแนนโดยใช้เกณฑ์แบบรูบริคในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ก. เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ข. การให้คะแนนแบบวิเคราะห์มักนำมาใช้ในการประเมินผลเพื่อตัดสินหรือสรุปผลการเรียนของนักเรียน

ค. การประเมินผลทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อาจใช้การให้คะแนนแบบวิเคราะห์ หรือการให้คะแนนแบบองค์รวมก็ได้

ง. การให้คะแนนแบบรูบริคเป็นเครื่องมือช่วยให้นักเรียนประเมินผลระดับความสามารถด้านคณิตศาสตร์ตนเอง แล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุง
19. เครื่องมือวัดผลทางคณิตศาสตร์ในข้อใดไม่จำเป็นต้องมีเกณฑ์แบบรูบริค

ก. แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม

ข. ข้อสอบแบบเลือกตอบ

ค. แผนผังความคิด

ง. โครงงาน
20. ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถาม

ข้อใดกล่าวถูกต้อง


ก. นักเรียนกลุ่มที่ 1 ได้คะแนนรวมน้อยที่สุด

ข. นักเรียนกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 ได้คะแนนรวมเท่ากัน

ค. นักเรียนกลุ่มที่ 3 และ กลุ่มที่ 4 ได้ระดับดีมาก

ง. นักเรียนทุกกลุ่มผ่านเกณฑ์การประเมินตั้งแต่ระดับดีขึ้นไป

kurin888 ออฟไลน์
Get
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso4
รายละเอียดผู้ใช้ 
ยากโพด อยากเหลือ  ทำล่าสุด ได้ 12 ข้อ ขออีก 2 ข้อ สาธุ
dada ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso2
รายละเอียดผู้ใช้ 
pre-test UTQ-2106 ได้ 15/20 คะแนน
1.ข 2.ก 3.ข 4.ข 5.ง 6.ง 7.ข 8.ข 9.ข 10.ค
11.ข 12.ก 13.ง 14.ค 15.ค 16.ก 17.ง 18.ง 19.ง 20.ค
แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ได้ 5/5 คะแนน
1.ก 2.ค 3.ก 4.ง 5.ง
แบบทดสอบหน่วยที่ 2 ได้ 4/5 คะแนน
1.ค 2.ง 3.ง 4.ก 5.ข
แบบทดสอบหน่วยที่ 3 ได้ 4/5 คะแนน
1.ค 2.ข 3.ค 4.ง 5.ก
แบบทดสอบหน่วยที่ 4 ได้ 5/5 คะแนน
1.ก 2.ง 3.ข 4.ข 5.ง
post-test UTQ-2106 ได้ 18/20 คะแนน
1.ค 2.ง 3.ข 4.ก 5.ข 6.ค 7.ก 8.ค 9.ง 10.ง
11.ง 12.ก 13.ค 14.ข 15.ก 16.ก 17.ก 18.ข 19.ข 20.ง
kurin888 ออฟไลน์
Get
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso4
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
แต่ผมผ่านแล้ว พยายามทำสุดๆๆ หลังเรียนได้ 16 ก็ โออยู่นะ ผ่าน ปริ้นท์ วุฒิบัตรแล้วครับ
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป