เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.:  ศิริพร กิจเกื้อกูล  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้เงินเดือนเพิ่มแน
danuwas ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.:  ศิริพร กิจเกื้อกูล  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้เงินเดือนเพิ่มแน

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.:  ศิริพร กิจเกื้อกูล  เลขาธิการ ก.ค.ศ.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  มาตรา 44 วรรคสอง กำหนดว่า "ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตามมาตรา 31 ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ำของอันดับ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ." ซึ่งได้มีการออกกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2553 ไว้เดิม ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้เปลี่ยนโครงสร้างระบบเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากเดิมที่กำหนดไว้เป็นระบบขั้นเงินเดือนไปเป็นระบบเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และ ก.ค.ศ.ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเงินเดือนเข้าสู่อัตราในบัญชีเงินเดือนชั่วคราวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้าสู่บัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงมีผลทำให้อัตราเงินเดือนไม่ตรงกับตารางเปรียบเทียบแนบท้ายกฎ ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอร่างกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

          บัดนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบหลักการร่างกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ซึ่งจะมีผลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญ กำลังใจ และสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม เสมอภาคกันยิ่งขึ้น ในประการสำคัญ ดังนี้            1.ครูผู้ช่วยเมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยไม่ต้องใช้ตารางเทียบขั้นเงินเดือนเหมือนเดิม
          2.กรณีครูผู้ช่วย เมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยได้ โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 ในขั้นหรืออัตราเงินเดือนเท่าเดิม รวมทั้งกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ (วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท) ตัวอย่างเช่น ข้าราชการครูวุฒิปริญญาเอก เมื่อเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับครูผู้ช่วยแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้แก่อัตรา 17,690 บาท เมื่อมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนก็ไปอาศัยเบิกอันดับ คศ.1 อัตรา 17,910 บาท และเลื่อนสูงต่อไปได้
          3.ครูที่เงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ (ตัน) คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 แล้วแต่กรณี จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนต่อไปได้โดยให้ไปอาศัยรับเงินเดือนในอันดับถัดไปได้อีกหนึ่งอันดับ ตัวอย่างเช่น ข้าราชการครูที่เงินเดือนตันอันดับ คศ.3 ที่อัตรา 53,080 บาทแล้ว เมื่อกฎ ก.ค.ศ.นี้มีผลใช้บังคับจะได้เลื่อนเงินเดือนสูงขึ้นต่อไปได้อีก โดยอาศัยเบิกในอันดับ คศ.4 อัตรา 53,820 บาท และเลื่อนต่อไปได้จนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.4 คืออัตรา 62,760 บาท เป็นต้น

          ขั้นตอนต่อจากนี้ไปทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตรวจพิจารณาถ้อยคำ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ นับเป็นความมุ่งมั่นของสำนักงาน ก.ค.ศ.ในอันที่จะดำเนินการพัฒนาระบบค่าตอบแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป--

          


ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

kru.saksit ออฟไลน์
ประธานชมรมครู คศ.๑ แห่งประเทศไทย
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
รายละเอียดผู้ใช้ 
การแก้ไขและเยียวกลุ่มผู้ที่เสียสิทธิ์และความก้าวหน้าในหน้าที่ เพราะท่านบริหาราชการผิดพลาด ก็ถือว่า "เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไป" เช่นกันครับ

โดยส่วนตัวผมรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจอย่างรุนแรงกับพฤติกรรมการเขียนด้วยมือ ลบด้วยเท้า ของคณะผู้มีอำนาจ มันช่างไม่น่านับถือเลยจริงๆ

เชื่อว่าเพื่อนครู ๔๘-๕๐ หลายๆท่าน เสียสิทธิ์ยังไม่พอ  แต่ที่ทำงานยังถูกเหยียบหัวอยู่เช่นกัน

บางท่านรับราชการมานาน ๗ ปี ยังไม่เคยได้ขั้นพิเศษเลย...
ศักดิ์สิทธิ์ จุลราช Tel.080-1898998
mr_saksit@hotmail.com
makoto ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับท่านประธาน  มันน่าน้อยใจจริงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
makoto ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปว่าเราจะได้รับการเยียวยาไหมเนี่ย
kulathida ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1
รายละเอียดผู้ใช้ 
รอความหวังมานานแล้ว  รีบๆตัดสินใจก่อนที่ฐานเสียงของท่านจะหมดไปในบัดดล  หรือท่านจะรอให้ครูอัตราจ้าง โครงการ sp2 กว่าแปดพันชีวิต รวมกับครูผู้ช่วยที่สอบไปหมาดๆลุกขึ้นมาประท้วงซะก่อน แล้วค่อยคิดทำ


riam ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
สร้างขวัญกำลังใจ... อ่านแล้ว ฟังแล้ว ....ยิ่งท้อแท้กับคำคำนี้  เพราะหายากเหลือเกิน...
ล่าช้า ...ขาดความชัดเจน ...กลับไปกลับมา ไม่ยุติธรรม
เดี๋ยวเลื่อนไปขั้นสูงกว่าได้ เดี๋ยวย้อน ไม่ย้อน มั่ว ... ขาดบรรทัดฐาน...
ไม่คำนึงถึงบุคคลที่เสียสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบ ทั่้งๆ ที่ทราบอยู่แล้ว


ถ้อยหลังไปอีกหลายสอบปี... 


kroochaii ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 
ถ้่าทำผิดแล้วกลับไปแก้ไขให้ถูกน่ะดีแล้ว.....อยู่ที่ว่าจริงใจจะแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่
kroochaii ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 
ถ้่าทำผิดแล้วกลับไปแก้ไขให้ถูกน่ะดีแล้ว.....อยู่ที่ว่าจริงใจจะแก้ไขให้ถูกต้องหรือไม่
อมร555 ออฟไลน์
555
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso1
รายละเอียดผู้ใช้ 
จะได้ไหมค่ะ รอนานๆจนจะลืมไปแล้วนะเนี๊ย
vitoon.ch ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
ผู้ใหญ่เวลาทำผิดกล่าวคำขอโทษไม่เป็น  และไม่ยอมแก้ไข แสร้งทำเป็นลืม  
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป