เข้าสู่ระบบลงทะเบียน
โพสล่าสุด สมาชิก สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : ปัญหาของการทำ คศ.2  ช่วยด้วยครับ
com01 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 

ปัญหาของการทำ คศ.2  ช่วยด้วยครับ

ผมสังกัด อปท.  มีวุฒิปริญญาตรี  ใช้รูปแบบการประเมินเป็น  วฐ.  (แบบเดิม)  ไม่ได้ใช้  อ.ก.ค.ศ
  บรรจุครูผู้ช่วยเมื่อ 1 มิ.ย. 50  (พ.ร.บ 47) 
  พ้นการประเมินเมื่อวันที่  1 มิ.ย. 52  และมีคำสั่งให้เป็นครูย้อนหลังไปยังวันที่  1 มิ.ย. 50 
  ปัจจุบัน  อายุราชการ  6  ปี  (ครูผู้ช่วย 2  ปี  ครูคศ.1  4  ปี)
ถามว่าปีนี้  ปี 2556  ผมทำคศ.2  ได้หรือยัง  เงินเดือน  16,260 

มีคนบอกว่าผมทำไม่  เพราะว่าบรรจุ พ.ร.บ 47  ก็จริง  แต่  พ.ร.บ. 2553  มีผลตั้งแต่วันที่  21 ก.พ. 2551
ดังนั้นผมต้องรออีก  2  ปี  (ต้องรอให้ครบ 8  ปี)  ถึงจะสามารถทำ คศ.2  ได้  มีใครทราบรบกวนบอกแนวทางให้ทราบหน่อยนะครับ
ถ้ามีหนังสือสั่งการ  ประกาศ/กฎ อ.ก.ค.ศ  ด้วยจะขอบพระคุณมากเลยนะครับ  (ร้อนใจจริง ๆ ครับ)วรกมล ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
หากจบป. โท ต้องเป็นครู  4  ปี  ครูผู้ช่วย 2  ปี รวม  6  ปี แต่จบป.ตรี ต้องเป็นครู  6  ปี  ครูผู้ช่วย 2  ปี  รวม  8  ปี  นะจ๊ะถึงจะทำได้...ปัจจุบันเขาจึงนิยมเรียนโทกันเต็มบ้านเต็มเมือง....
waw2506 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
ทำได้แต่ต้องยื่นระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 เพราะดำรงตำแหน่งครู คศ.1 ครบ 6ปี     วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้ย้อนหลังดำรงตำแหน่งครู คศ.1 ตั้งแต่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 (16,190)

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
โดยที่มาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใด และ
การเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ ตามมาตรา 42 ซึ่งผ่าน
การประเมิน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ รองผู้อำนวยการชำนาญการ ผู้อำนวยการชำนาญการ
และศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ไว้ดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ
หลักเกณฑ์
1. ผู้ที่จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
1.1 ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี4 ปี
สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือดำรง
ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
1.2 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2
1.3 ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
2. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
2.1.1 การมีวินัย
2.1.2 การประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.1.3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
2.1.4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
2.1.5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
2.2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.2.1 สมรรถนะหลัก
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) การบริการที่ดี
(3) การพัฒนาตนเอง
(4) การทำงานเป็นทีม
/2.2.2 สมรรถนะ...
2.2.2 สมรรถนะประจำสายงาน
(1) การออกแบบการเรียนรู้
(2) การพัฒนาผู้เรียน
(3) การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก
2.3.1 การจัดการเรียนรู้
2.3.2 การพัฒนาวิชาการ
2.3.3 ผลที่เกิดกับผู้เรียน
3. การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ให้พิจารณาจากการปฏิบัติจริง
และเอกสารรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ
4. ให้คณะกรรมการบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในเรื่องที่ประเมิน
ของผู้ขอรับการประเมินไว้เป็นหลักฐานในแบบประเมิน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนา
ต่อไป
5. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องได้คะแนนแต่ละด้านจากกรรมการทั้งสามคน
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ65
6. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมิน ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ
สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอระหว่างวันที่ 1– 30 เมษายน ให้มีผลตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม หรือผู้ที่ยื่นคำขอ
ระหว่างวันที่1–31 ตุลาคม ให้มีผลตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน ของปีที่ขอ
7. เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว
ให้ถือเป็นอันสิ้นสุด
8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้หมายถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่-
การศึกษา ให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ ที่ ก.ค.ศ. ตั้งด้วย
/วิธีการ...
วิธีการ
1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสงค์จะขอรับการประเมิน
ยื่นคำขอได้ปีละ 1 ครั้ง โดยส่งคำขอต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เพื่อตรวจสอบและรับรอง
แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่1 – 30 เมษายน
หรือ ระหว่างวันที่ 1 – 31 ตุลาคม
2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
3. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ จำนวนสามคน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมิน
ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะ
ชำนาญการ เป็นกรรมการ โดยให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถตั้งกรรมการตามที่กำหนดได้
ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาได้ตามความเหมาะสม
4. เมื่อคณะกรรมการประเมินทุกด้านแล้ว ให้เสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อนำผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
5. กรณีอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไม่อนุมัติ ผู้ขออาจส่งคำขอรับการประเมิน
ใหม่ได้ในปีต่อ ๆ ไป สำหรับผู้ที่ส่งคำขอเดือนเมษายนจะส่งคำขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนเมษายน
ของปีต่อไป ส่วนผู้ที่ส่งคำขอเดือนตุลาคมจะส่งคำขอใหม่ได้ไม่ก่อนเดือนตุลาคมของปีต่อไป
กรณีอนุมัติ ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53 สั่งแต่งตั้ง
6. เมื่อดำเนินการแต่งตั้งแล้ว ให้ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งจำนวน1ชุดให้สำนักงาน ก.ค.ศ.
ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกคำสั่ง
com01 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
อ้างอิง
อ้างอิงโพส 2 ต้นฉบับโพสโดย waw2506 เมื่อ 2013-06-14 12:58  :
ทำได้แต่ต้องยื่นระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2556 เพราะดำรงตำแหน่งครู คศ.1 ครบ 6ปี     วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้ย้อนหลังดำรงตำแหน่งครู คศ.1 ตั้งแต่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2 (16,190)

หลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
.......


ขอบคุณมากเลยครับ  ขอบคุณจริง ๆ
com01 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณมากเลยครับ
อ้างอิง
อ้างอิงโพส 1 ต้นฉบับโพสโดย วรกมล เมื่อ 2013-06-14 10:32  :
หากจบป. โท ต้องเป็นครู  4  ปี  ครูผู้ช่วย 2  ปี รวม  6  ปี แต่จบป.ตรี ต้องเป็นครู  6  ปี  ครูผู้ช่วย 2  ปี  รวม  8  ปี  นะจ๊ะถึงจะทำได้...ปัจจุบันเขาจึงนิยมเรียนโทกันเต็มบ้านเต็มเมือง....


racha48 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso2
รายละเอียดผู้ใช้ 
สังกัด อปท น่าจะใช้ตัวเดียวกันกับของเทศบาล
จากที่กล่าวมาข้างตัน

1. อายุราชการเป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  ข้อนี้ผ่านครับ
2.เงินเดือนปัจจุบัน 16,260 ถึงขั้นต่ำ คศ2.16,190  ข้อนี้ก็ผ่านครับ

ส่งได้แน่นอนครับ
รายละเอียดดังแนบ เคย download ไว้เป็นของเทศบาลใช้วฐ

ขออภัยที่ไม่ได้อ้างอิงที่มาของเอกสารครับ จำไม่ได้จริงๆ
ไฟล์แนบ: หลัเกณฑ์.pdf (1530 K) ดาวน์โหลด:22
sookasame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso2
รายละเอียดผู้ใช้ 
ก.ค.ศ.มีมติว่าการบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จะแต่งตั้งได้ตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครบ ๒ ปี โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ.๐๒๐๖.๒/๔๔๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑

ให้ดู หนังสือ เล่มนี้ด้วยนะครับ ก.ค.ศ. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้เป็น คศ.1 และจะสามารถทำวิทยฐานะได้หรือไม่ เพราะผมอ่านดูเขาบอกว่าต้องบรรจุก่อน 21 เม.ย. 2551 ถึงจะนับครูถึงวันบรรจุได้  ถ้าหลังเขาไม่นัับครูผู้ช่วยให้นะครับ เขาจะนับตั้งแต่วันที่ผ่านครับผม
com01 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso3
รายละเอียดผู้ใช้ 
รบกวนช่วยวิเคราะห์ข้อความในหนังสือนี้ให้หน่อยได้ไหมครับ  ผมอ่านแล้ว  งง  ที่ขีดเส้นใต้สีแดง
ขอบคุณครับ
รูปภาพ: 0002.jpg
รูปภาพ: 0001.jpg
artkorat ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ koso5
รายละเอียดผู้ใช้ 
ตอบกลับโพส 8 โพสของ (com01)
ขอขอบคุณมากครับ
รายละเอียด
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้
ถอยกลับ ถัดไป